Ordenances fiscals

Aquí trobareu les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Portbou de l’any 2022 (en format PDF).

ÍNDEX

OF01 – General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals 
OF02 – Taxa Expedició de documents administratius plaques i servei de fotocòpies 
OF03 – Llicències urbanístiques
OF04 – -Taxa per atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’auto-taxi i altres vehicles de lloguer 
OF05 – Taxa per la prestació dels serveis: llicència d’obertura d’establiments, llicència ambiental, i comunicació prèvia.
OF06 – Taxa per drets de connexió a les xarxes de serveis públics municipals
OF07 – Taxa per la recollida d’escombraries
OF08 – Taxa per entrada de vehicles per les voreres i reserva aparcaments exclusius càrrega i descàrrega i gual permanent
OF09 – Taxa sobre cementiris
OF10 – Taxa pel subministrament d’aigua
OF11 – Taxa per ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb materials, mercaderies i altres elements
OF12 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
OF13 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades taulells i dipòsits de comerços amb finalitat lucrativa
OF14 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb altres instal·lacions no fixes amb finalitat lucrativa
OF15 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal
OF16 – Taxa per serveis de mercat
OF17 – Taxa per utilització d’instal·lacions, edificis i dependències municipals i béns municipals
OF18 – Taxa per ocupació i aprofitament del subsol, sòl i vol
OF19 – Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat
OF20 – Taxa per trànsit d’animals domèstics per la via pública
OF21 – Taxa per al trasllat i la permanència de vehicles, mobles i efectes similars al dipòsit municipal o terrenys del comú
OF22 – General reguladora dels preus públics
OF23 – Impost sobre béns immobles
OF24 – Impost sobre activitats econòmiques
OF25 – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
OF26 – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
OF27 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
OF28 – Contribucions especials