Edictes

Exercici: 2024 Bop: 132-0 Edicte: 5901 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació de la convocatòria i les bases del concurs oposició per cobrir en règim de funcionari/ària de carrera una plaça de tècnic/a d'administració general (subgrup A2) i la constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5547 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL (GIRONA) - Inscripció i publicació de les taules salarials definitives per a l'any 2023 i provisionals per a l'any 2024 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SAU, per als centres de treball de Llançà, Portbou i Port de la Selva (codi de conveni núm. 17000721011994)
Exercici: 2024 Bop: 123-0 Edicte: 5406 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipal
Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5414 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del projecte d'obres de remodelació de la Plaça del Mercat
Exercici: 2024 Bop: 117-0 Edicte: 5283 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació dels padrons de trànsit d'animals domèstics i de conservació de nínxols i sepultures del cementiri municipal 2024
Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 5154 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars de turisme
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4845 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4614 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació de la modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4234 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Convocatòria i bases per a la provisió del lloc de treball de secretaria intervenció per cobrir amb funcionari habilitat nacional
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 4001 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Esmena a l'anunci publicat sobre bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la formació d'una borsa de vigilants municipals, mitjançant concurs oposició lliure