FRANCESC AGUIRRE I TORRES

Portbou, 4 de febrer de 1886  – Mèxic, 21 de febrer de 1968

Periodista. Fill d’Angel Aguirre Santamaria i de Maria Torres i Cavero.

Militant d’Acción Republicana, el partit de Manuel Azaña.

Fou redactor dels diaris El Sol, La Lucha i La Publicidad. El 1936 fou sotsdirector del diari

El Día Gráfico, i el 1937 en fou nomenat director. També dirigí el diari La Noche. Fou cap de premsa del Ministeri d’Estat a càrrec de Julio Álvarez del Vayo i va representar a Mèxic a l’agència de notícies Febus, de Barcelona. S’exilià a França amb el seu fill Francesc, instal·lant-se a redós de la Residència dels Intel·lectuals Catalans de Montpeller. El 14 d’abril de 1942 embarcaren a Marsella al Maréchal Lyautey rumb a Casablanca, fent escala a Orà. I des de Casablanca a bord del Nyassa arribaren a Veracruz el 22 de maig.

A Mèxic DF fou el secretari particular de la gerència de l’empresa Veladoras. Fou director de l’edició mexicana de La Humanitat (1959-1961 i 1965).